รางวัลคุณภาพโรงพยาบาล

HA 179ba     ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA)
High quality Dental59a fcdf2

    ได้รับ HIGH QUALITY DENTAL CLINIC CHIANG MAI

    รางวัล "คลินิกทันตกรรมคุณภาพ" ปี

    จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

lab 916fe

    ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ Laboratory Accreditation (LA)

    ปี 2015 - 2018

award13 25309

     
    รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   

    ในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันปีที่ 13 ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

    "ระดับทอง"  พ.ศ. 2547-2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

zero 3b776

    รางวัล Zero-Accident ประจำปี 2559  "ระดับเงิน"

    สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

    ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559

    โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

eclaim bfeff

    รางวัลการใช้สินไหมอัตโนมัติดีเด่น  e-Claim Awards 2013 

    สถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    มากกว่าสามพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 1  

    ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557