โครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า

                         ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

mahidol museam1 a7dc0

 
            ณ ที่นี้ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้ประทับที่
      บ้านพักของนายแพทย์เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท ซึ่งขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
      โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยนายแพทย์
เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท ได้จัดชั้นบนให้เป็นที่
      ประทับของพระองค์ท่าน 
โดยมีมิสซิสมาร์เบล คอร์ท ภริยาของท่าน เป็นผู้ถวายการ
      ดูแลที่ประทับ 
รวมถึงเครื่องเสวยทุกมื้อให้แก่พระองค์ท่านเป็นอย่างดียิ่ง

           มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
      พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย จึงได้มีมติที่ ส.-ด.412/2014 เห็นชอบให้      
      โรงพยาบาลแมคคอร์มิคดำเนินการโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โดยทำการบูรณะ 
      อาคารบ้านพักนายแพทย์ เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียว
      ในประเทศไทย ที่จัดแสดงพระราชประวัติอันงดงามเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการ
      ทรงงานแพทย์ อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นแบบอย่างใน
      การเสียสละ ทุ่มเทพระวรกายในการดูแลรักษาผู้ป่วยสามัญชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  
      เป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังในการดำเนินชีวิต และปฏิวัติวิชาชีพในด้าน
      มนุษยธรรมต่อไป
 

    วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูน         
        พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดช
        วิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผน
        ปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
    2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ การ
        พยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
        ประเทศไทย ในการปฏิบัติวิชาชีพตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
    3. เพื่อแสดงเรื่องราวพันธกิจของมิชชันนารีและโรงพยาบาล
        แมคคอร์มิคด้านการแพทย์สมัยใหม่ ในอดีต

    งบประมาณการดำเนินการ
    งบประมาณโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า
    ทั้งสิ้น  35 ล้านบาท

    ระยะเวลาการดำเนินงาน
    เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 - เดือนมกราคม พ.ศ.2561

 

                     
                    ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้าง

                          "พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า"

                             โดย โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ 
            โครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า (โรงพยาบาลแมคคอร์มิค)             
            บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 
                           เลขที่บัญชี  731-2-25078-3
                หรือ กองทุนพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ศิริราชมูลนิธิ
                    โรงพยาบาลศิริราช รหัสกองทุน D3561
                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                           โทรศัพท์ : 053 921749
                           โทรสาร : 053 921746
             โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 053 921777 ต่อ 1479 

    หมายเหตุ : เพื่อสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วในการออกใบเสร็จ
    กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่
    ฝ่ายการเงินโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
    โทรศัพท์  053-921749, 089-6331213, โทรสาร 053-921746
    หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
หรือ Facebook : www.facebook.com/doctorprincemuseum/   
   
หรือ LINE ID :
oithip1749 หรือ ทางไปรษณีย์

 

พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

          "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ทรงเป็นโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระศรีสวรินทรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงได้รับพระราชทาน
นามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ

          ทรงศึกษาวิชาแพทย์จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม เมื่อปี ค.ศ.1928 จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐ
อเมริกาพระองค์จึงเสด็จกลับประเทศไทย โดยขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสูงยิ่งเป็นสยามมกุฏราชกุมาร จึงทำให้พระองค์ไม่สามารถทรงงานด้านการ
แพทย์ได้ดั่งพระประสงค์ในกรุงเทพฯ พระองค์จึงเสด็จมาทรงงานด้านการแพทย์ดังแพทย์ทั่วไปที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2472 สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้เสด็จมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 18.30 น. โดย
รถไฟ เทศาภิบาลมณฑลพายัพให้การรับเสด็จ พระองค์ทรงงานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม รวมเวลาทั้งหมด
21 วัน ทรงปฏิบัติงานเยี่ยงแพทย์สามัญชน ทรงงานโดยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและพระกรุณาอย่างดีเยี่ยมต่อผู้ป่วยทุกคน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยไม่เลือก
ชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา และด้วยพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณนี้ พสกนิกรได้พร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามว่า "หมอเจ้าฟ้า"

          พระองค์ได้เสด็จกลับกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1929 โดยจะเสด็จถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และตั้งพระทัยว่า  เมื่อทรงเสร็จสิ้นพระราชภารกิจแล้ว จะเสด็จกลับมาทรงงานแพทย์ที่เชียงใหม่ต่อไป แต่สมเด็จพระบรม
ราชชนกก็ไม่สามารถจะเสด็จกลับมาทรงงานแพทย์ดั่งพระทัยได้ เนื่องจากทรงพระประชวรและเสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1929 อันเป็นวัน
แห่งการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

          เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ.1925  ทรงอุดหนุนทางการแพทย์ โดยพระองค์ทรงพระราชทานเงิน
ส่วนพระองค์ ออกค่าเดินทางและเงินเดือนให้แก่คณะเพรสไบทีเรียนมิชชั่นที่สหรัฐอเมริกา จ้าง นพ.เฮนรี่ อาร์โอไบร์อัน (R.O. Brian) แพทย์ชาวอเมริกัน
มาเป็นแพทย์ช่วยที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 4 ปี เสด็จมาทรงงานแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ค.ศ.1929 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม
ค.ศ.1929 ทรงปฏิบัติพระองค์เยี่ยงแพทย์ธรรมดาสามัญ ทรงรักษาผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าจะมีฐานะและความเป็นอยู่อย่างไร ดังเช่นพระราชกรณียกิจต่อไปนี้
          - ทรงออกตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก
          - ทรงโปรดรักษาเด็ก และโรคประสาทต่างๆ ซึ่งทรงตรวจอย่างละเอียดละออ
          - ทรงทำงานทางด้านห้องทดลองและชันสูตร อาทิ Blood Film, Blood grouping  ทรงตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ ด้วยพระองค์เอง
          - ทรงออกตรวจที่แผนกผู้ป่วยใน ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
          - ทรงเข้าร่วมในการผ่าตัดผู้ป่วย
          - ทรงสละพระโลหิตของพระองค์ในการ Blood matching เพื่อช่วยชีวิตเด็กชายบุญยิ่งที่ถูกกระสุนปืนลั่นถูกที่แขน

พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

          ทรงพระราชทานเงิน 3,000 ดอลล่าร์ เพื่อซื้อเครื่อง x-ray ให้กับโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้เก็บไว้ ณ อาคารมหิดล และทรงปรารภว่า จะขยาย
โรงพยาบาลให้กว้างขวางขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากมายต่อพสกนิกรชาวเหนือนี้ พระองค์จึงได้รับขนานพระนามว่า "หมอเจ้าฟ้า"