• 0.jpg
 • 00.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg

                         

                                          มูลนิธิ อี ซี คอร์ต
 

                         ec02 e.c.cort.1

    ประวัติความเป็นมา
             
             มูลนิธิ อี ซี คอร์ต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2492 เพื่อเป็นการระลึกถึงนายแพทย์ เอ็ดวิน ซี คอร์ต และภรรยา ซึ่ง
    เป็นมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน
ผู้ได้ให้ความกรุณาเมตตาและเสียสละความสุขสบายอุทิศตนให้แก่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในการ
    นำแพทย์แผนใหม่สู่อาณาจักรล้านนา โดยท่านได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตั้งแต่ปี พ.ศ.2452
    เป็นเวลากว่า 40 ปี ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยจำนวนมากให้พ้นความ
ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ได้สร้างชื่อเสียง
    เกียรติคุณในด้านการบริการทางการแพทย์และเป็นที่ยอมรับกว้างไกลทั่วประเทศไทย  ก่อนที่ท่านจะกลับ
ภูมิลำเนา ท่านได้
    บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินตราขณะนั้นตั้งไว้เป็นทุนสำหรับเก็บผลประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ป่วย
    ยากไร้
ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มูลนิธิ อี ซี คอร์ต จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของท่านทั้งสอง     

 

    วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ อี ซี คอร์ท
             
    1. เพื่อเก็บผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมูลนิธิฯ  ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่     
    2. เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

 

    ที่ตั้งของมูลนิธิ อี ซี คอร์ท
             
    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  เลขที่ 133 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000    

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
 เมื่อเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
     
    1. นาย เค อี แวลส์
    2. นายแพทย์จินดา  สิงหเนตร
    3. พระยาวิทยาศัย  ธรรมวิศิษฐ์          
    4. นายกี  นิมมานเหมินทร์
    5. นายแพทย์ ซี แอล บิสเซล
    6. นายศิลา  ชีวกานต์  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและผู้จัดการ
  กรรมการและเลขานุการ
  
       
         
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
     
    1. นายแพทย์พิพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์
    2. นายธีระพงศ์  ฉิมะวงษ์
    3. นายวิลเลียม  โยเดอร์
    4. แพทย์หญิงอาริดา  จันทร์แจ่ม
    5. นายแพทย์ทินกร  สถิรแพทย์
    6. นางรุจิรา  อินทรตุล
    7. นายชัชวาล  ไชยเศรษฐ
    8. ดร.ปรารถนา  ลังการ์พินธุ์
    9. นางศรีวิไล  ปริ้นซ์


  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเหรัญญิก
  กรรมการและเลขานุการ

 

ในช่วงปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดังนี้

  ปี พ.ศ.2546-2554      
  บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวนเงิน 2,035,733.73 บาท
  (สองล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
  ปี พ.ศ.2548
  บริจาคเงินจำนวน 889,948 บาท
  (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
  เพื่อซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติและเครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน
  สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  ปี พ.ศ.2551-2552
  บริจาคเงิน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  เพื่อซื้อเครื่อง EKG และซื้อกล้องส่องท่อน้ำดีให้แก่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  
  ปี พ.ศ.2555-2556
  - บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 1,058,675 บาท
    (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  - อนุมัติจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
    เพื่อสนับสนุนโครงการธารพระพรสู่โรค Kawasaki
  ปี พ.ศ.2557
  บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จำนวน 369,074 บาท  
  (สามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
  ปี พ.ศ.2558
  บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จำนวน 868,401 บาท
  (แปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
  ปี พ.ศ.2559
  - บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 799,466 บาท
    (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
  - เพื่อสนับสนุนโครงการธารพระพรสู่โรค Kawasaki จำนวน 100,000 บาท
    (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 


คณะกรรมการของมูลนิธิฯ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้จัดกิจกรรมหารายได้
สมทบทุนตามเจตจำนงของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ มาโดยตลอด
เช่น ได้จัดให้มีกิจกรรมวิ่งการกุศลมินิมาราธอนขึ้น
ในช่วงเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ หลายปีติดต่อกันมา เป็นต้น
 
   

     
mini10th
  ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรม
  เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
  ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

  โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่
  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  เลขที่ 133 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
  โทร. 053-921777  Fax. 053-921734