• 0.jpg
 • 00.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg

     

 

logo1 c7060
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
McCormick  Hospital

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

McCormick Hospital Strategic Plan

 พันธกิจ

ประกาศพระกิตติคุณพระเจ้าผ่านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

ด้วยความรักตามแบบพระเยซูคริสต์ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และ ฐานะทางเศรษฐกิจ

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นโรงพยาบาลทันสมัย มีมาตรฐานสากล บริการประทับใจ ในราคาที่เป็นธรรม
เผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล และสร้างสรรค์สังคม

 

คุณค่าหลัก

MAKE THE DIFFERENCE, CHRIST CENTERED, HUMANIZED CARE.
นำความแตกต่าง ตามอย่างพระคริสต์ ดูแลชีวิตแบบองค์รวม

 

จุดเน้นองค์กร ปี 2017 – 2018   “บริการฉับไว ความปลอดภัยเป็นเลิศ”