• 0.jpg
 • 00.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg

     

 

logo1 c7060
 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 McCormick  Hospital

 
  แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  
McCormick Hospital Strategic Plan

  - พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้-ลดรายจ่าย
  - ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ประทับใจ ประกาศพระกิตติคุณพระเจ้าผ่านการดูแลรักษา
  - เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ในระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ และสร้างแรงจูงใจที่ดี มีประสิทธิภาพ


 พันธกิจ

ประกาศพระกิตติคุณพระเจ้า ผ่านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพด้วยความรักตามแบบพระเยซูคริสต์
โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลแห่งการเยียวยารักษาด้วยหัวใจ
มุ่งมั่นดูแลแบบครอบครัวแมคคอร์มิค อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ค่านิยมหลัก (Core value) : M-C-H

M : MAKES THE GOOD CARE  ให้การดูแลรักษาและบริการที่ดี
C : CHRIST CENTERED  ตามอย่างพระคริสต์
H : HUMANIZED CARE  ดูแลชีวิตแบบองค์รวม

 

เข็มมุ่ง (Hoshin plan) 2017 – 2018   “บริการฉับไว ความปลอดภัยเป็นเลิศ”