skillchild pageweb1 4a03c

 

คลินิกพัฒนาการเด็ก  (Child Development Clinic)

ให้บริการตรวจประเมินพัฒนาการ ให้คำปรึกษา กระตุ้นส่งเสริมทักษะความสามารถตามวัย จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านการเรียน
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ส่งเสริมทักษะทางสังคม การสื่อสารในรูปแบบ Group Activity
รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจดูแล  
โดยพัฒนาการได้จำแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)
2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว (Fine Motor)
3. พัฒนาการการรับรู้ทางด้านภาษา (Language Behavior)
4. พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง (Personal-social Behavior)

โดยทางคลินิกพัฒนาการเด็ก มีบริการดังต่อไปนี้
1. ประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก
2. ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ในกรณีล่าช้า
3. ส่งเสริมทักษะความสามารถตามวัยในเด็กปกติ
4. จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในเด็ก 2 ขวบขึ้นไป เช่น การรอ การทำตามคำสั่ง ความพร้อมด้านการเคลื่อนไหว
5. จัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านการเรียนในเด็กวัยเรียน เช่น ความพร้อมด้านการเขียน การเรียนรู้ เป็นต้น
6. ให้การบำบัดฟื้นฟูในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / เด็กพิการ
7. ส่งเสริมทักษะสังคม การสื่อสารในรูปแบบ Group Activity

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมิน ได้แก่
1. เครื่องมือคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1
2. การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย DENVER 11
3. แบบประเมินการรับรู้ทางสายตา visual perception
4. แบบประเมิน Sensory integration

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.30 - 15.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานพัฒนาการเด็ก แผนกวัคซีน โทร. 053-921-777 ต่อ 1161
คุณอนุชิต  อุปเวียง    นักกิจกรรมบำบัด  โทร.089-9997138
คุณวัลริกา  เขียวดวง  นักกิจกรรมบำบัด  โทร.086-4064879