ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  

 

ตรวจสุขภาพประจำปี สำคัญอย่างไร  

                ในปัจจุบัน การดำเนินชีวิตที่มีความรีบเร่ง ส่งผลให้พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น การบริโภคอาหารไขมันสูง

 การละเลยการออกกำลังกาย ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ  สิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้ในอนาคต

                การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยตรวจหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรค

จะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้น สามารถช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

           1. งดน้ำและอาหารก่อนรับการตรวจประมาณ 10-12 ชั่วโมง  ยกเว้นโปรแกรมก่อนสมรส ทั้งหญิงและชาย

               2. ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความคล่องตัวดี ไม่คับจนเกินไป สามารถพับแขนเสื้อขึ้นได้ง่าย เพื่อความสะดวก

                    ในการรับการตรวจเลือดและการตรวจร่างกาย

          3. สำหรับสตรีที่ต้องการตรวจภายใน และตรวจมะเร็งปากมดลูกแนะนำให้ตรวจหลังหมดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย 7 วัน

            4. ควรนำผลการตรวจเดิมมาด้วย เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและวิเคราห์ผล        

                                                  การตรวจวิเคราะห์ บอกอะไรคุณบ้าง    

  

           ตรวจปัสสาวะ (UA)  เป็นการตรวจเบื้องต้น เนื่องจากในปัสสาวะมีสารเคมีและส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเป็นข้อมูล 

ที่จะแสดงถึงภาวะความผิดปกติของร่างกายได้

           ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)  เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกติเบื้องต้น ได้แก่ ความเข้มข้นของเลือด

เม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวนและชนิดของเม็ดเลือดขาว และปริมาณเกร็ดเลือด

           ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน กรณีระดับน้ำตาลสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ควรต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่ชัดเจน  สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากโรคเบาหวาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของโรคดังนี้  กรรมพันธุ์  ความอ้วน

พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

           ตรวจหาไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)  ระดับโคเลสเตอรอลสูง ถือเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เส้นเลือดอุดตัน 

เกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองตีบในอนาคต

           ตรวจหาไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)  เป็นไขมันอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญ  ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง

ถือเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตัน ทำให้เกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดสมอบตีบในอนาคต

           ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (ไขมันดี / ไขมันป้องกัน) (HDL)  การลดลงของ HDL จะทำให้เส้นเลือดอุดตันได้ง่าย

           ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (ไขมันที่ไม่ดี) (LDL)  การเพิ่มขึ้นของ LDL เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดอุดตัน

ในอนาคต เนื่องจาก LDL จะนำไปสะสมที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงผนังของเส้นเลือด

           ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)  ระดับยูริคในเลือดที่สูง จะสะสมอยู่ในข้อและเนื้อเยื่อ อาจทำให้เกิดโรคเกาท์ได้

และอาจขับออกมาทางไต และตกผลึกเป็นนิ่วในไตได้

           การทำงานของไต (BUN Creatinine)  BUN เกิดจากการย่อยสลายของโปรตีนและขับออกมาทางไต  

                                                                                      Creatinine เกิดจากการย่อยสลายของสารเคมีในกล้ามเนื้อและขับออกมาทางไต

 BUN และ Creatinine จึงใช้เป็นตัวประเมินสมรรถภาพการทำงานของไต กรณีที่มีระดับสูงกว่าปกติแสดงว่าการทำงานของไตบกพร่อง

           การทำงานของตับ (SGOT / SGPT)  SGOT และ SGPT เป็นเอนไซม์ที่สำคัญในตับ  ถ้าระดับ SGOT และ SGPT สูงขึ้น

แสดงว่ามีการอักเสบ หรือการถูกทำลายของเซลล์ตับ  ซึ่งช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของหน้าที่ตับ โรคตับอักเสบ ตับแข็งระยะเริ่มต้น

           ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)  ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

           ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ab)  ค้นหาว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี หรือไม่ เพื่อพิจารณา

ฉีดวัคซีนป้องกัน

           ตรวจความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทางเดินอาหาร (CEA)  เพื่อหามะเร็งในลำไส้ก่อนพบอาการ

           ตรวจความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)  เพื่อดูระดับความเสี่ยงก่อเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มแรก

            ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (PAP smear)  เพื่อหามะเร็งเริ่มแรกในช่องคลอดและมะเร็งมดลูกในระยะเริ่มแรก  

            ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  ช่วยในการวินิจฉัยการเต้นผิดปกติของหัวใจ ดูขนาดของหัวใจและพยาธิสภาพของ

หลอดเลือดของหัวใจ

           ทดสอบสมรรถภาพของหัวใจโดยวิ่งเครื่องสายพาน (Exercise Stress Test)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อวินิจฉัยโรค

หลอดเลือดหัวใจแอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

           เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)  ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติเบื้องต้นของปอดและอวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ในช่องอก คือ หลอดลม

ปอด หัวใจ กระดูกซี่โครง และกระบังลม  โรคที่อาจพบได้ เช่น วัณโรคปอด มะเร็งปอด หัวใจโต และโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

           อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)  เพื่อดูตับและถุงน้ำดีหรือรอยโรคในช่องท้อง

           อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)  เพื่อดูต่อมลูกหมาก อุ้งเชิงกราน และโรคสตรี