แผนกผู้ป่วยใน สำหรับเด็ก

        เรามีความตั้งใจที่จะให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กอย่างมีคุณภาพ โดยกุมารแพทย์ กุมารแพทย์เฉพาะทาง และ
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์  รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ป่วยเด็กในขณะพักรักษาตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส ผ่อนคลาย ลดความหวาดกลัว ลดความกังวล และมีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการรักษาพยาบาล


        ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้ทำการปรับเสริมแต่งแผนกผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมจินตนาการ
แต่งแต้มสีสันสดใส
ภายในห้องพักและพื้นที่บริการอื่น  อีกทั้งยังจัดให้มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
มีความปลอดภัย  
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนักโภชนาการของโรงพยาบาล ให้คำแนะนำเรื่องคุณค่าอาหารสำหรับเด็ก เพื่อให้
ได้รับสารอาหารครบทั้ง 
5 หมู่ ตลอดจนความรู้เรื่องอาหารสำหรับเด็กที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน น้ำหนักน้อย หรือปัญหาการ
ได้รับสารอาหาร
  ทั้งหมดนี้ เรามุ่งหวังให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามหลักวิชาชีพ และได้รับการดูแล
แบบองค์รวมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ

 

                                                                                  ตึกพระพร

                      ped center6 0b6b8 ped center4 2f222 

ped center2 b3a2a ped center5 bb99d ped center1 f81b4

                        ped center3 8517d ped center7 52b19

 

                                                                               ตึกกานดา 2

ped center10 81090 ped center8 a406d ped center9 cee04

                                       ped center11 fbead