ER Dpt60a 67e34

             
               แผนกฉุกเฉิน
 
(Emergency Department)

        แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการดูแลรักษา รับย้าย-ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ
ณ จุดเกิดเหตุผ่านระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องการรับการรักษาอย่างรีบด่วน รวมถึงให้คำปรึกษา
เรื่องสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์พยาบาลที่ชำนาญการและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ มุ่งเน้นความปลอดภัยและรอดพ้น
จากภาวะวิกฤต

        การให้บริการ
        - ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
        - มีทีมช่วยชีวิต DOCTOR CORT ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
        - ให้บริการรถพยาบาลเพื่อการส่งตรวจพิเศษนอกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
        - ให้บริการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ สถานประกอบการ

        
สอบถามรายละเอียด โทร. 053-921-777 ต่อ 1338, 1339  เบอร์ตรง  053-921-799