ประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา - โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

Download เอกสาร

  1. ขยายการประกวดราคาก่อสร้าง 3 โครงการ - update 31/3/60
  2. กำหนดการจ้างก่อสร้างลาน AB    -  update 20/3/60
  3. กำหนดการจ้างก่อสร้างลานลีลาวดี  -  update 20/3/60
  4. กำหนดการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพักขยะ -  update 20/3/60
  5. กำหนดการจ้างออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  - แก้ไขครั้งที่ 1 update 28/3/60
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานลานลีลาวดี -  update 20/3/60
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน AB -  update 20/3/60
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพักขยะ -  update 20/3/60
  9. ประกวดราคาจ้าง ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ -  update 20/3/60

ผลการประกวดราคา

  1. ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพักขยะ ลานลีลาวดี และ ลานตึก AB   - 5/4/60