คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

เมื่อมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

      1. เวลาเยี่ยมผู้ป่วย

          โรงพยาบาลแนะนำเยี่ยมผู้ป่วยในเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพักผ่อนและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่

โดยกำหนดเวลาเยี่ยมเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

                                                   เช้า                เวลา  07.00 - 08.00 น.

                                                   กลางวัน        เวลา  10.00 - 13.00 น.

                                                   เย็น                เวลา  16.30 - 20.00 น.

              ผู้ป่วยวิกฤต (ICU และ CCU) สามารถเข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน และใช้เวลาเยี่ยมไม่เกิน 5 นาที

 

      2. การเฝ้าผู้ป่วย

          ห้องเดี่ยวพิเศษ ห้องพิเศษรวม และห้องผู้ป่วยสามัญ ญาติสามารถเฝ้าได้ไม่เกิน 2 คน ผู้เฝ้าควรเป็นเพศเดียวกัน  ยกเว้นในกรณี

 ของสามี ภรรยา หรือญาติพี่น้อง

 

      3. สิ่งของมีค่า

             ผู้ป่วยไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำเงินสดจำนวนมาก มาเก็บรักษาไว้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

                      - ในกรณีจำเป็น โปรดระมัดระวังสิ่งของมีค่าของท่าน ขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

                      - ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเก็บรักษาเงินหรือสิ่งของมีค่าไว้ให้ปลอดภัย กรุณาปรึกษาพยาบาลประจำตึกของท่าน

                         เพื่อเก็บรักษาสิ่งของมีค่าของท่านไว้ในที่ปลอดภัย

                      - ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินหรือของมีค่าสูญหายในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติเก็บรักษาไว้เอง

  

      4. ระมัดระวังคนแปลกหน้า

              โปรดระมัดระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทกับท่านหรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หากท่านมีความสงสัย

ไม่ว่ากรณีใดๆ กรุณาติดต่อกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำตึกของท่านได้ตลอดเวลา

              เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มาติดต่อกับท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลพร้อมรูปถ่ายติดแสดงไว้ที่บัตร  หากท่าน

สงสัยในพฤติกรรม กรุณาสอบถามหรือแจ้งให้พยาบาลประจำตึกทราบทันที

 

      5. ใบรับรองแพทย์

              ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองแพทย์ หรือใบเบิกราชการ กรุณาแจ้งพยาบาลทราบล่วงหน้า  ท่านที่มีประกันชีวิตกับบริษัทประกัน

คู่สัญญา และ/หรือ บริษัทอื่นๆ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบทันทีที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการ

อำนวยความสะดวกแก่ท่านต่อไป

 

      6. ท่านที่บริจาคร่างกาย ดวงตา หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

              กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบในกรณีที่ท่านได้บริจาคร่างกาย ดวงตา หรืออวัยวะส่วนอื่น เพื่อการกุศล เพื่อที่ทางพยาบาลจะได้

ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน

  

      7. การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

             เจ้าหน้าที่แผนกการเงินจะสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยทุกๆ 3 วัน หรือตามความเหมาะสม  เพื่อให้

ท่านชำระค่ารักษาพยาบาลในบางส่วนโดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

 

      8. อาหาร 

             อาหารสำหรับผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลได้จัดอาหารตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  สำหรับอาหารว่าง อาหารฝรั่ง

อาหารสำหรับญาติ ท่านสามารถแจ้งที่พยาบาลได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ โดยแผนกโภชนาการ

จะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ทุกวัน

             อาหารพิเศษนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลจัดให้ โรงพยาบาลจะจัดหาเพื่อบริการให้ท่าน โดยคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม

หากอาหารเหล่านั้นไม่ขัดต่อคำสั่งการรักษาพยาบาล

            กรุณาอย่านำอาหารที่มีกลิ่นแรงหรืออาหารที่อาจเป็นพิษต่อผู้ป่วย มาเยี่ยมหรือนำมารับประทานในห้องพักผู้ป่วย เช่น ทุเรียน

หน่อไม้ดอง ฯลฯ

 

      9. อื่นๆ

             1. เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย จึงไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปผู้ป่วยหรืออาคารสถานที่ในโรงพยาบาล ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน

             2. ห้ามทะเลาะวิวาทกันในห้องพักผู้ป่วย

             3. ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพราะเด็กมีภูมิต้านทานโรคน้อย อาจจะทำให้ติดเชื้อได้โดยง่าย

             4. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ เข้ามาในห้องผู้ป่วยโดยเด็ดขาด

             5. บุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค พร้อมที่จะบริการและยินดีตอบปัญหาต่างๆ

แก่ท่านอย่างดีที่สุด ทุกเวลา

             6. ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้สิ่งเสพติดทุกชนิดในห้องพักผู้ป่วย

 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้ดูแลสุขภาพของท่านมาโดยตลอด

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวตลอดไป