job available 44357

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล  

อาคาร ณ เชียงใหม่ ชั้น 2 ในเวลาทำการ โทร. 053-921777  ต่อ 1753 , 1335


        

       1. พนักงานลำเลียงอาหาร  จำนวน 1 ตำแหน่ง    New

            - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
            - มีสุขอนามัย สุขาภิบาลอาหารที่ดี
            - สุภาพ ความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ

       2. พยาบาลวิชาชีพ    New

            - เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
            - มีใบประกอบวิชาชีพ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
            - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้

        3. ล่ามภาษาจีน  จำนวน 1 ตำแหน่ง    New

            - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
            - สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
            - มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
            - หากเป็นชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
            - มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

        4. พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง   New

            - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
            - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เรื่องกฎจราจรเป็นอย่างดี
            - ได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นไป
            - ใจเย็น มีใจรักงานบริการ
            - สามารถทำงานเป็นกะได้