job available 44357

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล  

สำนักงานบริการ ตึกเฮเลนนิวแมน ชั้น 2 ในเวลาทำการ เบอร์โืีทร 053-921753  ต่อ 1753 , 1335


 

      1. ศัลยแพทย์ทั่วไป         จำนวน  1  ตำแหน่ง   New
      2. อายุรแพทย์โรคหัวใจ  จำนวน  1  ตำแหน่ง   New

     3. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา  New

              - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
              - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือ
                สาขาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
              - มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิค และการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
              - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
              - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้
              *** รับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ***

      4. เจ้าหน้าที่เวรเปล  จำนวน  3  อัตรา  New

              - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
              - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
              - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
              - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้
              *** รับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ***

      5. นักจัดการฐานข้อมูล  จำนวน  1  อัตรา  New

              - ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
              - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
              - มีความเชี่ยวชาญในระบบฐานข้อมูล เช่น MS SQL, My SQL และอื่นๆ
              - สามารถออกแบบและดูแลฐานข้อมูล
              - สามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล จัดทำสถิติเพื่อผู้บริหาร
              - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
              *** รับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ***

      6. ผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน  1  อัตรา  New

              - ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
              - วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป
              - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
              - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้
              *** รับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ***

      7. เจ้าหน้าที่ทะเบียนผู้ป่วยนอก  จำนวน  1  อัตรา  New

              - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
              - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
              - สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
              - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้
              - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

      8. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  จำนวน  2  อัตรา  New

              - เพศชาย
              - รักในงานซ่อมบำรุง และสามารถเชื่อมเหล็ก, งานกระเบื้อง, งานไม้, งานอลูมิเนียม
              - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

      9. เจ้าหน้าที่บริการผ้า ซัก อบ รีด  จำนวน  1  อัตรา  New

              - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
              - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
              - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ

      10. พยาบาลนักโภชนาการ  จำนวน  1  อัตรา  

              - เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
              - วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
              - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
              - ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ

       11. ผู้ช่วยพยาบาล  6  อัตรา  

             - ชาย หรือ หญิง  (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
             - อายุไม่เกิน 35 ปี
             - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
               ตามที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล
             - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
             - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้