job available 44357

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล  

อาคาร ณ เชียงใหม่ ชั้น 2 ในเวลาทำการ โทร. 053-921777  ต่อ 1753 , 1335


        

       1. นักรังสีเทคนิค  จำนวน  2  ตำแหน่ง  New

            - เพศหญิง หรือ ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       
       2. เจ้าหน้าที่บริการผ้าและน้ำดื่ม  จำนวน  3  ตำแหน่ง  New

            - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ

       3. ผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน  7  ตำแหน่ง  New

            - เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
            - ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ
            - สามารถทำงานเป็นกะได้
       
       4. เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง  จำนวน  5  ตำแหน่ง  New

            - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
            - สามารถทำงานเป็นกะได้
            - ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

       5. เจ้าหน้าที่แผนกสิ่งแวดล้อม  จำนวน  3  ตำแหน่ง  New

            - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
            - ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

       6. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  New

            - เพศหญิง
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ

       7. เจ้าหน้าที่แผนกเคหะรักษ์  จำนวน 1 ตำแหน่ง  New

            - เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ

       8. เจ้าหน้าที่บุคคล  จำนวน 1 ตำแหน่ง  New

            - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
            - มีความประพฤติดี ขยัน ซื่อสัตย์

      9. ช่างก่อสร้าง  จำนวน 1 ตำแหน่ง  New

            - เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
            - อายุไม่เกิน 35 ปี
            - สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง
            - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ
            - มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
            - มีมนุษยสัมพันธ์ดี