job available 44357

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล  

สำนักงานบริการ ตึกเฮเลนนิวแมน ชั้น 2 ในเวลาทำการ เบอร์โืีทร 053-921753  ต่อ 1753 , 1335


        

       1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  1  อัตรา  New

             - ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
             - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
             - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

       2. ผู้ช่วยพยาบาล  6  อัตรา  

             - ชาย หรือ หญิง  (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
             - อายุไม่เกิน 35 ปี
             - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
               ตามที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล
             - มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
             - สามารถอยู่เวรเป็นกะได้