หน้าหลัก | แนะนำโรงพยาบาล | การบริการ | ห้องพักผู้ป่วย | กิจกรรม | แพทย์เฉพาะทาง | ติดต่อโรงพยาบาล
 

   
      ประวัติโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

           โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ก่อตั้งขึ้นโดยมิฃชันนารีโปรแตสแตนท์
คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โดยเริ่มต้นจากการที่มิชชันนารีได้เอาใจใส่
ดูแล และรักษาผู้บาดเจ็บด้วยการแบ่งปันยาสามัญประจำบ้าน  ซึ่งมิชชัน
นารีนำติดตัวมาใช้กับตัวเอง และบุคคลในครอบครัว   ต่อมาได้ตั้งสถาน
ที่จ่ายยา (Dispensary) ขึ้น  โดยมีแพทย์ชาวอเมริกันทำงานประจำในที่
สุดได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก จำนวน 8 เตียง ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ำปิง  (สถานีกาชาดเชียงใหม่ในปัจจุบัน)     ในปี พ.ศ.
2431 (ค.ศ.1888)
           ในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920)   นพ. อี.ซี. คอร์ท มิชชันนารี
     นายแพทย์ผู้อำนวยการ    ได้รณรงค์ในการก่อสร้างโรงพยาบาล
     ใหม่บนผืนดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน     และให้
     ชื่อว่า "โรงพยาบาลแมคคอร์มิค" ตามชื่อสกุล เพื่อเป็นเกียรติ
     แก่นางไซรัส แมคคอร์มิค  (Mrs. Cyrus  McCormick)  ผู้บริจาค
     เงินในการก่อสร้างโรงพยาบาล


   


      ปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก   ได้เสด็จมาประทับและทรงงานแพทย์   ณ โรงพยาบาล
แมคคอร์มิค พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความรัก และเมตตา  เป็นที่
ซาบซึ้งใจของผู้เจ็บป่วย  และชาวเชียงใหม่อย่างยิ่ง   จึงพร้อมใจกันถวาย
พระสมัญญาว่า  " หมอเจ้าฟ้า "  ทางโรงพยาบาลแมคคอร์มิค   และชาว
ล้านนาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ เป็นล้นพ้น

      ปี พ.ศ. 2485-2489 (ค.ศ. 1949)   อเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ส่งมอบ
โรงพยาบาลแมคคอร์มิคให้อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิแห่งสภาคริสต
จักรในประเทศไทย นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากิจการของโรงพยาบาลแมค
คอร์มิค   จึงดำเนินการภายใต้การบริหารงานของบุคลากรที่เป็นคนไทยมาโดยตลอด
           ปัจจุบันโรงพยาบาลแมคคอร์มิค     เป็นโรงพยาบาลที่มีการ
     บริการให้การรักษาโรคทั่วไป (General Hospital)  มีจำนวนเตียง
     ผู้ป่วย  400 เตียง  จัดให้บริการบำบัดรักษา   และบริการทางการ
     พยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยทุกสาขาตลอด  24 ชั่วโมง   มีคณะแพทย์
     พยา่บาล และบุคลากร จำนวนมากกว่า  800 คน
     เงินในการก่อสร้างโรงพยาบาล


                                    www.mccormick.in.th