:::     :::     :::     :::     :::     :::     :::     :::     :::      
:::  คู่มือประกันสังคม  :::

       คำแนะนำสำหรับผู้ประกันตนกรณีคลอดบุตร
            ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ก่อนวันคลอดบุตร
   
     สิทธิที่ท่านจะได้รับ
 
           ผู้ประกันตนหญิง

          1. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 6,000 บาท / ครั้ง
          2. เิงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะ
              เวลา 90 วัน

           ผู้ประกันตนชาย

        เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 6,000 บาท / ครั้ง สำหรับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรือหญิงที่อยู่
        กินฉันสามีภรรยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรส

        หมายเหตุ : ถ้าสามีัและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง
                        โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้อีก

           ผู้ประกันตนจะไปรับบริการทางการแพทย์ได้ที่ไหน ?

        การรับบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตร สำนักงานประกันสังคมไม่ได้กำหนดสถานพยาบาลผู้ประกันตน
        สามารถเลือกใช้สถานพยาบาลสำหรับคลอดบุตรได้เองตามความสะดวก

           หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

        - แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
        - สำเนาสูติบัตรของบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
        - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีภรรยาของผู้ประกันตนคลอดบุตร) หากไม่มีทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือ
          รับรองของผู้ประกันตนกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรส
        - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
          หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี